Τι αλλάζει στις εταιρείες οδικής βοήθειας;

Περιθώριο έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2023 έχουν οι εταιρείες για να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε μεταβολή.

Αλλαγές στις εταιρείες οδικής βοήθειας προβλέπει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας καθώς όσες λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας θα πρέπει να γνωστοποιούν όλες τις μεταβολές που πραγματοποιούνται.

Μάλιστα στην σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνεται ότι οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Σε περίπτωση μη γνωστοποίηση των μεταβολών τότε επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο…

Ειδικότερα η εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναγράφει: «Οδική Βοήθεια Οχημάτων – Γνωστοποίηση μεταβολών από επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας

1.Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της οδικής βοήθειας οχημάτων με γνωστοποίηση προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Εάν όμως μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου υποχρεούνται να υποβάλουν πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και στη συνέχεια να υποβάλουν μεταβολή γνωστοποίησης (άρθρο 213 ν. 4442/2016, υ.α. Α7/316010/2021 (Β’ 5274) Παράρτημα σημ. 2).

2.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι έχουν αναφερθεί προβλήματα προσαρμογής των υφιστάμενων επιχειρήσεων στις ανωτέρω υποχρεώσεις, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου καλούνται οι επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και έχουν προβεί σε μεταβολή στοιχείων χωρίς να έχουν υποβάλει αρχική γνωστοποίηση/γνωστοποίηση μεταβολής σύμφωνα με τα ανωτέρω, να προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

3.Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών παρακαλούνται, κατά τη διενέργεια των ελέγχων αρμοδιότητάς τους, να λαμβάνουν υπ’ όψιν την ανωτέρω προθεσμία προσαρμογής, η οποία δεν θα πρέπει να προσμετράται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της υ.α.Α7/316010/2021 σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράλειψη των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων να υποβάλουν τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις.

4.Παρακαλούμε για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των επιχειρήσεων και συνεργατών οδικής βοήθειας περιοχής αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την εφαρμογή των ανωτέρω.»

ΠΗΓΗ: newsauto.gr